Gyakran ismételt kérdések

Mitől lesz komplex egy képzés?

Azoktól a felnőttképzési tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásoktól, amiket a felnőttképzők választanak ki a felnőttképzési törvény szerint megvalósított képzési programjukhoz.

Mik azok a szolgáltatások, amik komplexszé teszik a képzéseket?

A felnőttképzési törvény 2.§. 5. pontja szerint „olyan tevékenységek, amely a felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatás, képzés egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányulnak”.

De miért kell kiválasztaniuk ilyen szolgáltatásokat a felnőttképzőknek?

A hátrányos helyzetű felnőttek fejlesztése a felnőttképzés „hagyományos” formájában nem mindig vezet tartós eredményre: nehezen vagy egyáltalán nem éri el a képzési, támogatási célokat. E szabályozás célja ezért kötelezővé tenni e képzéseknél mindazon szolgáltatásokat, melyek a hátránykompenzáció érdekében biztosítják a résztvevők fejlődését, előrelépését.

És miért nem „működik” a „hagyományos felnőttképzés” e célcsoportnál?

Éppen ez az a kérdés, ami jellemzően háttérbe szorul a felnőtt- és szakképzés „szokásos” formáinál! A komplex felzárkózási képzéseknél viszont ez az egyik alapkérdés.

Akkor nem elegendő „hal helyett hálót” adni a programrésztvevőknek (vagyis segély helyett képzésbe vonni a célcsoportot)?

A „hal helyett hálót” elve a komplex felzárkózási képzésekkel is maximálisan támogatandó, azzal a kiegészítéssel, hogy ezeknél a programoknál a célcsoportot el is kell juttatni a “vízpartra”! Mindez a felnőttképzést kiegészítő, a hátrányok kompenzálását elősegítő tevékenységekkel érhető el.

Akkor jellemzően felnőttkori tanulási technikákkal és elhelyezkedési tanácsadással kell kiegészíteni a képzéseket?

Ezek csupán a töredékét képezik a szolgáltatásoknak. A komplexitást a korábbinál lényegesen szélesebb spektrumú, a lakhatás, a mentálhigiéné, az egészség, a család, a mikroközösség, a képzettség, a szakmai ismeretek, a foglalkoztatás, a jövedelmi helyzet és a háztartásgazdálkodás területét is érintő szolgáltatásokkal lehet és kell biztosítani e képzések megvalósításánál.

„Lehet vagy kell”, azaz a szolgáltatások kiválasztása „lehetőség” vagy „szükségszerűség”?

A szolgáltatások meghatározása alapvetően opcionális, hiszen az egyéni igényeknek megfelelő tartalommal és intenzitással indokolt kiválasztani a megfelelő tevékenységeket. Ugyanakkor a szabályozás meghatároz egy szakmai minimumot, mely tartalmilag és részben az intenzitás tekintetében is kötött, biztosításuk ennélfogva nem választás kérdése.

Kiknek szólnak a komplex felzárkózási képzések?

Az alacsony (legfeljebb alapfokú) iskolai végzettségű, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező hátrányos helyzetű felnőtteknek.

Ki biztosítja a hátránykompenzációs szolgáltatásokat?

A felnőttképző kötelessége biztosítania ezeket a szolgáltatásokat.

Hogyan biztosíthatja a hátránykompenzációs szolgáltatásokat egy felnőttképző, mely alapvetően a képzési tevékenységekre “specializálódott”?

A szabályozás a felnőttképzők megsegítése céljából rendel mobilitási mentorokat melléjük, akik ellátják, illetve elősegítik a felnőttképzési tevékenységeket kiegészítő szolgáltatásokat.

Akkor a felnőttképzőkre, pontosabban a mobilitási mentorokra hárul a hátrányos helyzet komplex kezelésének összes feladata?

A jogalkotói szándék annak a fejlesztési lehetőségnek a kihasználására irányul, melyet a hazai (jellemzően a foglalkoztatási és szociális) ellátó- és szolgáltató rendszerek kínálnak. Nem helyettük kell párhuzamos tevékenységeket kialakítani, hanem együtt, partnerségben szükséges elősegíteni az egyén komplex fejlesztését!

A felnőttképző egy szolgáltatás biztosítását elláthatja például a Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának illetékes munkatársának közreműködésével?

Igen, de a szolgáltatás elérését a felnőttképző köteles biztosítani: nem elegendő megjelölni felelősként egy partnerszervezetet a szolgáltatási programban és az egyéni fejlesztési tervben, a képzésszervező, illetve az általa megbízott mentor felelőssége gondoskodni a támogatott szolgáltatás helyszínére való eljutásáról és annak igénybevételéről.

Kik azok a mobilitási mentorok?

Azok a szakemberek, akik elősegítik az egyéni fejlesztést a felnőttképzésben.

Egyéni fejlesztést? Hát nem csoportban zajlik a képzés?

A képzések komplex formájánál lényegesen nagyobb hangsúly helyeződik az egyéni fejlesztésre úgy, hogy a fejlesztés alapvető keretét továbbra is a csoport képezi.

Egyéni fejlesztés csoportban? Hogyan lehetséges ez?

A mentor a résztvevők életkörülményeinek átfogó felmérését követően egyénre szabott fejlesztési terveket készít, melyeket a felnőttképző csoportszinten összeállított ütemtervben, a szolgáltatási programban véglegesít.

Mi az a szolgáltatási program?

A szolgáltatási program az egyéni fejlesztési feladatok csoportszintű tervezési dokumentuma. (Elérhető és letölthető: a formanyomtatványok menüből.)

Valamennyi, a célcsoportot támogató képzést kötelező komplex formában szervezni?

Nem, csak a támogatott, vagyis az európai uniós, a nemzetközi, valamint a hazai költségvetési forrásból szervezett képzésnél kötelező.

A felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak ezek a képzések?

Igen. Ezeknél a képzéseknél a felnőttképzési törvény a 311/2021. (VI.7.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekkel együtt alkalmazandó.”

Engedély vagy bejelentés alapján lehet komplex felzárkózási képzést szervezni?

A 311/2021. (VI.7.) Korm. rendelet egyértelműen fogalmaz: engedély alapján.

Ki biztosítja a mobilitási mentort?

A felnőttképzőnek kell biztosítania a mentort. A TEF szerepe e tekintetben csupán az országosan egységes módszertant követő mobilitási mentorképzésekre korlátozódik, melyet régiónként szervez a megfelelő szakemberállomány felkészítése, biztosítása érdekében.

A felnőttképzőnek kell elkészítenie az egyéni fejlesztési tervet?

Igen, de a felnőttképző e feladatot a mobilitási mentor megbízásával látja el. A felnőttképző készíti elő ugyanakkor a szolgáltatási programot, mely az egyéni fejlesztési terveken alapulhat.

Bárkiből lehet mobilitási mentor?

Legalább középfokú iskolai végzettség szükséges a TEF által szervezett képzés elkezdéséhez. Amennyiben eredményesen zárul a felkészítése, mobilitási mentori feladatai során a képzésben résztvevők vonatkozásában hatósági feladatot nem láthat el, valamint ugyanazon képzésen oktatói feladatot sem végezhet.

Elég egy mentort foglalkoztatnia a felnőttképzőnek, aki minden képzéséhez biztosítja a kötelezően előírt szolgáltatásokat?

Egy képzésben 20 résztvevőre egy mobilitási mentort kell foglalkoztatni, így egyetlen mentor egyszerre nem láthat el ennél több fejlesztési feladatot.

Hogyan biztosítható a komplex felzárkózási képzés eredményessége? Mi garantálja a résztvevők képzést követő foglalkoztatását?

A program résztvevőire vonatkozó foglalkoztatói szándéknyilatkozattal szükséges a felnőttképzőnek igazolnia a képzés munkaerő-piaci indokoltságát a szakmai képzéseknél.

A képzésbe csak olyanok csatlakozhatnak, akiket egy foglalkoztató a képzést követően alkalmazni fog?

Nem, a résztvevők legalább 25 százalékára vonatkozóan szükséges erre irányuló nyilatkozattal rendelkeznie a felnőttképzőnek a szakmai képzéseknél.

De hogyan szerezheti be a felnőttképző már a képzést megelőzően a foglalkoztatói szándéknyilatkozatot?

Nem szükséges már a képzést megelőzően rendelkezni ilyen nyilatkozatokkal, elegendő a képzés gyakorlati részének megkezdéséig beszerezni ezeket.

A felnőttképzőnek elég a felnőttképzési program előzetes szakértői minősítésénél összeállítania a szolgáltatási programot?

A szolgáltatási programot a TEF által biztosított online informatikai rendszerben állítja össze legkésőbb a képzés tervezett kezdési időpontja előtt tizenöt munkanappal. Amennyiben ez a rendszer műszaki okból nem érhető el, a Főigazgatóságnak legkésőbb a képzés tervezett kezdési időpontja előtt tíz munkanappal papír alapon vagy elektronikus formában adja át. (2021.07.01-től az informatikai rendszer üzembe helyezéséig a képző szervezetek ez utóbbi formában nyújthatják be jóváhagyásra programjaikat.)

A felnőttképző a szolgáltatási program összeállítása után el is kezdheti a képzést?

Nem. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz jóváhagyásra benyújtott szolgáltatási programot a TEF komplexitás-vizsgálattal ellenőrzi, amely során a 311/2021. (VI.7.) Korm. rendeletben meghatározott szolgáltatási minimumkövetelmények teljesülését és megfelelőségét vizsgálja. Amennyiben megfelelő a program, a Főigazgatóság komplexitási igazolást állít ki, amely igazolja a szolgáltatási program megfelelőségét és a társadalmi felzárkózási követelmények előzetes teljesülését. A felnőttképző tehát kizárólag ennek a birtokában indíthatja el a képzést.

Mi történik, ha a szolgáltatási programban vállalt felnőttképzési tevékenységeket kiegészítő szolgáltatásokat nem biztosítja, vagy nem az általa meghatározott formában biztosítja a felnőttképző?

A TEF ellenőrzi, hogy a felzárkózási képzést folytató szervezet a képzés során a mobilitási mentori szolgáltatást a képzésre szóló komplexitási igazolásban foglaltaknak megfelelően végzi-e. Eltérés, az együttműködési kötelezettség megtagadása esetén a Főigazgatóság a felnőttképzési államigazgatási szervnél a hatósági eljárás megindítását kezdeményezi, amiről a felzárkózási képzéshez állami támogatást nyújtó szervezetet is értesíti.

A szolgáltatásokat az egyéni igényekhez kell igazítani, ami a szolgáltatási programban vállaltaktól való eltérést teheti szükségessé. Van erre lehetőség?

Igen, a szolgáltatási program módosítására van lehetőség, de a módosítási kérelmet a TEF csak abban az esetben hagyja jóvá, ha a 311/2021. (VI.7.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített minimumkövetelmények továbbra is teljesülnek.

A TEF ellenőrzi a képzési programban foglaltak teljesülését is?

Nem, az Fktv. szerinti megfelelőség ellenőrzésére a felnőttképzési államigazgatási szerv jogosult. A TEF kizárólag azt ellenőrzi, hogy a felzárkózási képzést folytató szervezet a képzés során a mobilitási mentori szolgáltatást a képzésre szóló komplexitási igazolásban és a 311/2021. (VI.7.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi-e.

Mi történik képzészárást követően?

A képzés zárását követően két hónapon keresztül a felnőttképzőnek biztosítania szükséges a szolgáltatási minimumkövetelményekben foglaltak szerinti szolgáltatásokat.

Számíthat-e szankcióra a felnőttképző a programrésztvevő szolgáltatásoktól való távolmaradása miatt?

Amennyiben a felnőttképző által a szolgáltatási programban vállalt felnőttképzést kiegészítő tevékenységek nem biztosíthatók a támogatott távolmaradása miatt, nem róható automatikusan fel a felnőttképző hibájának a szolgáltatás elmaradása, vagy a szolgáltatás tervezettektől eltérő nyújtása. Fontos viszont, hogy a szolgáltatás fenntartására irányuló szándékot a felnőttképző igazolhatóan dokumentálja, melynek célravezető formája lehet az aktuális szolgáltatási alkalomról szóló, az értesítés küldésének időpontjának igazolására is alkalmas értesítő vagy emlékeztető levél és e-mail. Ezzel egy esetleges ellenőrzés során a felnőttképző alátámaszthatja azt, hogy erre irányuló kötelezettségének igyekezett eleget tenni.

Elegendő szkennelve benyújtani jóváhagyásra a szolgáltatási programot a TEF-hez?

Amennyiben a TEF informatikai rendszere műszaki okokból nem elérhető, a szolgáltatási programot a Főigazgatóságnak legkésőbb a képzés tervezett kezdési időpontja előtt tíz munkanappal papír alapon vagy elektronikus formában szükséges átadni. Az ügymenet elősegítése érdekében javasolt a hivatalos aláírással ellátott és szkennelt dokumentumot továbbítani a komplexkepzes@tef.gov.hu e-mail címre, hogy a komplexitásvizsgálatot a TEF munkatársai mielőbb elvégezzék, majd az eredeti példányt papír formátumban is eljuttatni a 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. postacímre. Mindaddig, amíg erre nem kerül sor, a szkennelt formátumban elérhető szolgáltatási program nem elegendő a komplexitási igazolás kiállításához, így a képzést sem kezdheti el a felnőttképző.

Mikortól számítjuk a fejlesztési időszakot?

A fejlesztési időszak kezdete a legelső felmérés dátuma, melyet jelölni kell az egyéni fejlesztési tervben. A 311/2021. (VI.7.) Korm. rendelet 6. § (7) szerint a fejlesztési tervben meghatározott fejlesztési időszak időtartama legalább hat hónap.
 

Ha a szolgáltatási program nem érkezik be a jogszabály által meghatározott határidőre a Főosztályhoz, mi az eljárás?

A felnőttképző ebben az esetben nem tesz eleget a 311/2021. (VI.7.) Korm. rendelet szolgáltatási program benyújtására vonatkozó előírásának. A felnőttképző nem kezdheti el a képzést a tervezett időpontban, így ennek megfelelően kénytelen lesz változtatni a képzés kezdeti dátumán. Emiatt új képzéskezdési időponttal módosított szolgáltatási programot szükséges benyújtania.
 

Mit jelent a szolgáltatási programban a „Képzés, fejlesztés céljai”-nak részletes ismertetése?

A szolgáltatási programra vonatkozó útmutatóban meghatározottak alapján szükséges rögzíteni. Fontos, hogy a képzés „felzárkózási jellegét” mutassa be a képző, azaz, hogy a képzés milyen módon kívánja elérni a résztvevők foglalkoztatását – akár rövid (a képzést követően), akár hosszabb távon (egy ráépülő, további képzéssel).
 

A képző intézmények honnan tájékozódnak majd a mobilitási mentorok elérhetőségeiről?

A TEF a felnőttképzők számára a mobilitási mentorok elérhetőségét a következők szerint biztosítja: a TEF munkatársainak közvetítésével vagy a mentorok zártrendszerű, országos online adatbázisához való hozzáféréssel.
 

Szükséges-e a  komplex felzárkózási képzésekről szóló 311/2021. (VI.7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében található képzés alatti és képzést követő időszakban minden résztvevő számára biztosítani az előírt szolgáltatásokat a megadott intenzitással és formában?

A 311/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete felsorolja a képzés alatt és a képzést követően biztosítandó szolgáltatások körét, céljait, intenzitását és formáját, melyeket a képzésben résztvevők számára legalább heti egy alkalommal összesen legalább heti egy órás fejlesztés során szükséges biztosítani a képzésen kívül egyéni vagy csoportos és egyéni formában.

Eseménynaptár

2022. Augusztus
HKSzCsPSzV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

Társoldalak

PKR belépési pont

Eper belépési pont

Útravaló Ösztöndíjprogram
belépési pont

Útravaló program
Ügyfélszolgálat:
utravalo@tef.gov.hu
Telefonszámok:
+36 1 896 9531
+36 1 896 9528

Betűméret állítása
Kontrasztos mód