Gyakran ismételt kérdések

Mitől lesz komplex egy képzés?

Azoktól a felnőttképzési tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásoktól, amiket a felnőttképzők választanak ki a felnőttképzési törvény szerint megvalósított képzési programjukhoz.

Mik azok a szolgáltatások, amik komplexszé teszik a képzéseket?

A felnőttképzési törvény 2.§. 5. pontja szerint „olyan tevékenységek, amely a felnőttképzési tevékenység keretében szervezett oktatás, képzés egyénre szabott kialakításának elősegítésére, a képzés hatékonyságának javítására vagy a munkavállalás elősegítésére irányulnak”.

De miért kell kiválasztaniuk ilyen szolgáltatásokat a felnőttképzőknek?

A hátrányos helyzetű felnőttek fejlesztése a felnőttképzés „hagyományos” formájában nem mindig vezet tartós eredményre: nehezen vagy egyáltalán nem éri el a képzési, támogatási célokat. E szabályozás célja ezért kötelezővé tenni e képzéseknél mindazon szolgáltatásokat, melyek a hátránykompenzáció érdekében biztosítják a résztvevők fejlődését, előrelépését.

És miért nem „működik” a „hagyományos felnőttképzés” e célcsoportnál?

Éppen ez az a kérdés, ami jellemzően háttérbe szorul a felnőtt- és szakképzés „szokásos” formáinál! A komplex felzárkózási képzéseknél viszont ez az egyik alapkérdés.

Akkor nem elegendő „hal helyett hálót” adni a programrésztvevőknek (vagyis segély helyett képzésbe vonni a célcsoportot)?

A „hal helyett hálót” elve a komplex felzárkózási képzésekkel is maximálisan támogatandó, azzal a kiegészítéssel, hogy ezeknél a programoknál a célcsoportot el is kell juttatni a „vízpartra”! Mindez a felnőttképzést kiegészítő, a hátrányok kompenzálását elősegítő tevékenységekkel érhető el.

Akkor jellemzően felnőttkori tanulási technikákkal és elhelyezkedési tanácsadással kell kiegészíteni a képzéseket?

Ezek csupán a töredékét képezik a szolgáltatásoknak. A komplexitást a korábbinál lényegesen szélesebb spektrumú, a lakhatás, a mentálhigiéné, az egészség, a család, a mikroközösség, a képzettség, a szakmai ismeretek, a foglalkoztatás, a jövedelmi helyzet és a háztartásgazdálkodás területét is érintő szolgáltatásokkal lehet és kell biztosítani e képzések megvalósításánál.

„Lehet vagy kell”, azaz a szolgáltatások kiválasztása „lehetőség” vagy „szükségszerűség”?

A szolgáltatások meghatározása alapvetően opcionális, hiszen az egyéni igényeknek megfelelő tartalommal és intenzitással indokolt kiválasztani a megfelelő tevékenységeket. Ugyanakkor a szabályozás meghatároz egy szakmai minimumot, mely tartalmilag és részben az intenzitás tekintetében is kötött, biztosításuk ennélfogva nem választás kérdése.

Kiknek szólnak a komplex felzárkózási képzések?

Az alacsony (legfeljebb alapfokú) iskolai végzettségű, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező hátrányos helyzetű felnőtteknek.

Ki biztosítja a hátránykompenzációs szolgáltatásokat?

A felnőttképző kötelessége biztosítania ezeket a szolgáltatásokat.

Hogyan biztosíthatja a hátránykompenzációs szolgáltatásokat egy felnőttképző, mely alapvetően a képzési tevékenységekre „specializálódott”?

A szabályozás a felnőttképzők megsegítése céljából rendel mobilitási mentorokat melléjük, akik ellátják, illetve elősegítik a felnőttképzési tevékenységeket kiegészítő szolgáltatásokat.

Akkor a felnőttképzőkre, pontosabban a mobilitási mentorokra hárul a hátrányos helyzet komplex kezelésének összes feladata?

A jogalkotói szándék annak a fejlesztési lehetőségnek a kihasználására irányul, melyet a hazai (jellemzően a foglalkoztatási és szociális) ellátó- és szolgáltató rendszerek kínálnak. Nem helyettük kell párhuzamos tevékenységeket kialakítani, hanem együtt, partnerségben szükséges elősegíteni az egyén komplex fejlesztését!

A felnőttképző egy szolgáltatás biztosítását elláthatja például a Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának illetékes munkatársának közreműködésével?

Igen, de a szolgáltatás elérését a felnőttképző köteles biztosítani: nem elegendő megjelölni felelősként egy partnerszervezetet a szolgáltatási programban és az egyéni fejlesztési tervben, a képzésszervező, illetve az általa megbízott mentor felelőssége gondoskodni a támogatott szolgáltatás helyszínére való eljutásáról és annak igénybevételéről.

Kik azok a mobilitási mentorok?

Azok a szakemberek, akik elősegítik az egyéni fejlesztést a felnőttképzésben.

Egyéni fejlesztést? Hát nem csoportban zajlik a képzés?

A képzések komplex formájánál lényegesen nagyobb hangsúly helyeződik az egyéni fejlesztésre úgy, hogy a fejlesztés alapvető keretét továbbra is a csoport képezi.

Egyéni fejlesztés csoportban? Hogyan lehetséges ez?

A mentor a résztvevők életkörülményeinek átfogó felmérését követően egyénre szabott fejlesztési terveket készít, melyeket a felnőttképző csoportszinten összeállított ütemtervben, a szolgáltatási programban véglegesít.

Mi az a szolgáltatási program?

A szolgáltatási program az egyéni fejlesztési feladatok csoportszintű tervezési dokumentuma. (Elérhető és letölthető: a formanyomtatványok menüből.)

Valamennyi, a célcsoportot támogató képzést kötelező komplex formában szervezni?

Nem, csak a támogatott, vagyis az európai uniós, a nemzetközi, valamint a hazai költségvetési forrásból szervezett képzésnél kötelező.

A felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak ezek a képzések?

Igen. Ezeknél a képzéseknél a felnőttképzési törvény a 311/2021. (VI.7.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekkel együtt alkalmazandó.”

Engedély vagy bejelentés alapján lehet komplex felzárkózási képzést szervezni?

A 311/2021. (VI.7.) Korm. rendelet egyértelműen fogalmaz: engedély alapján.

Ki biztosítja a mobilitási mentort?

A felnőttképzőnek kell biztosítania a mentort. A TEF szerepe e tekintetben csupán az országosan egységes módszertant követő mobilitási mentorképzésekre korlátozódik, melyet régiónként szervez a megfelelő szakemberállomány felkészítése, biztosítása érdekében.

A felnőttképzőnek kell elkészítenie az egyéni fejlesztési tervet?

Igen, de a felnőttképző e feladatot a mobilitási mentor megbízásával látja el. A felnőttképző készíti elő ugyanakkor a szolgáltatási programot, mely az egyéni fejlesztési terveken alapulhat.

Bárkiből lehet mobilitási mentor?

Legalább középfokú iskolai végzettség szükséges a TEF által szervezett képzés elkezdéséhez. Amennyiben eredményesen zárul a felkészítése, mobilitási mentori feladatai során a képzésben résztvevők vonatkozásában hatósági feladatot nem láthat el, valamint ugyanazon képzésen oktatói feladatot sem végezhet.

Elég egy mentort foglalkoztatnia a felnőttképzőnek, aki minden képzéséhez biztosítja a kötelezően előírt szolgáltatásokat?

Egy képzésben 20 résztvevőre egy mobilitási mentort kell foglalkoztatni, így egyetlen mentor egyszerre nem láthat el ennél több fejlesztési feladatot.

Hogyan biztosítható a komplex felzárkózási képzés eredményessége? Mi garantálja a résztvevők képzést követő foglalkoztatását?

A program résztvevőire vonatkozó foglalkoztatói szándéknyilatkozattal szükséges a felnőttképzőnek igazolnia a képzés munkaerő-piaci indokoltságát a szakmai képzéseknél.

A képzésbe csak olyanok csatlakozhatnak, akiket egy foglalkoztató a képzést követően alkalmazni fog?

Nem, a résztvevők legalább 25 százalékára vonatkozóan szükséges erre irányuló nyilatkozattal rendelkeznie a felnőttképzőnek a szakmai képzéseknél.

De hogyan szerezheti be a felnőttképző már a képzést megelőzően a foglalkoztatói szándéknyilatkozatot?

Nem szükséges már a képzést megelőzően rendelkezni ilyen nyilatkozatokkal, elegendő a képzés gyakorlati részének megkezdéséig beszerezni ezeket.

A felnőttképzőnek elég a felnőttképzési program előzetes szakértői minősítésénél összeállítania a szolgáltatási programot?

A szolgáltatási programot a TEF által biztosított online informatikai rendszerben állítja össze legkésőbb a képzés tervezett kezdési időpontja előtt tizenöt munkanappal. Amennyiben ez a rendszer műszaki okból nem érhető el, a Főigazgatóságnak legkésőbb a képzés tervezett kezdési időpontja előtt tíz munkanappal papír alapon vagy elektronikus formában adja át. (2021.07.01-től az informatikai rendszer üzembe helyezéséig a képző szervezetek ez utóbbi formában nyújthatják be jóváhagyásra programjaikat.)

A felnőttképző a szolgáltatási program összeállítása után el is kezdheti a képzést?

Nem. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósághoz jóváhagyásra benyújtott szolgáltatási programot a TEF komplexitás-vizsgálattal ellenőrzi, amely során a 311/2021. (VI.7.) Korm. rendeletben meghatározott szolgáltatási minimumkövetelmények teljesülését és megfelelőségét vizsgálja. Amennyiben megfelelő a program, a Főigazgatóság komplexitási igazolást állít ki, amely igazolja a szolgáltatási program megfelelőségét és a társadalmi felzárkózási követelmények előzetes teljesülését. A felnőttképző tehát kizárólag ennek a birtokában indíthatja el a képzést.

Mi történik, ha a szolgáltatási programban vállalt felnőttképzési tevékenységeket kiegészítő szolgáltatásokat nem biztosítja, vagy nem az általa meghatározott formában biztosítja a felnőttképző?

A TEF ellenőrzi, hogy a felzárkózási képzést folytató szervezet a képzés során a mobilitási mentori szolgáltatást a képzésre szóló komplexitási igazolásban foglaltaknak megfelelően végzi-e. Eltérés, az együttműködési kötelezettség megtagadása esetén a Főigazgatóság a felnőttképzési államigazgatási szervnél a hatósági eljárás megindítását kezdeményezi, amiről a felzárkózási képzéshez állami támogatást nyújtó szervezetet is értesíti.

A szolgáltatásokat az egyéni igényekhez kell igazítani, ami a szolgáltatási programban vállaltaktól való eltérést teheti szükségessé. Van erre lehetőség?

Igen, a szolgáltatási program módosítására van lehetőség, de a módosítási kérelmet a TEF csak abban az esetben hagyja jóvá, ha a 311/2021. (VI.7.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített minimumkövetelmények továbbra is teljesülnek.

A TEF ellenőrzi a képzési programban foglaltak teljesülését is?

Nem, az Fktv. szerinti megfelelőség ellenőrzésére a felnőttképzési államigazgatási szerv jogosult. A TEF kizárólag azt ellenőrzi, hogy a felzárkózási képzést folytató szervezet a képzés során a mobilitási mentori szolgáltatást a képzésre szóló komplexitási igazolásban és a 311/2021. (VI.7.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően végzi-e.

Mi történik képzészárást követően?

A képzés zárását követően két hónapon keresztül a felnőttképzőnek biztosítania szükséges a szolgáltatási minimumkövetelményekben foglaltak szerinti szolgáltatásokat.

Számíthat-e szankcióra a felnőttképző a programrésztvevő szolgáltatásoktól való távolmaradása miatt?

Amennyiben a felnőttképző által a szolgáltatási programban vállalt felnőttképzést kiegészítő tevékenységek nem biztosíthatók a támogatott távolmaradása miatt, nem róható automatikusan fel a felnőttképző hibájának a szolgáltatás elmaradása, vagy a szolgáltatás tervezettektől eltérő nyújtása. Fontos viszont, hogy a szolgáltatás fenntartására irányuló szándékot a felnőttképző igazolhatóan dokumentálja, melynek célravezető formája lehet az aktuális szolgáltatási alkalomról szóló, az értesítés küldésének időpontjának igazolására is alkalmas értesítő vagy emlékeztető levél és e-mail. Ezzel egy esetleges ellenőrzés során a felnőttképző alátámaszthatja azt, hogy erre irányuló kötelezettségének igyekezett eleget tenni.

Elegendő szkennelve benyújtani jóváhagyásra a szolgáltatási programot a TEF-hez?

Amennyiben a TEF informatikai rendszere műszaki okokból nem elérhető, a szolgáltatási programot a Főigazgatóságnak legkésőbb a képzés tervezett kezdési időpontja előtt tíz munkanappal papír alapon vagy elektronikus formában szükséges átadni. Az ügymenet elősegítése érdekében javasolt a hivatalos aláírással ellátott és szkennelt dokumentumot továbbítani a komplexkepzes@tef.gov.hu e-mail címre, hogy a komplexitásvizsgálatot a TEF munkatársai mielőbb elvégezzék, majd az eredeti példányt papír formátumban is eljuttatni a 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84. postacímre. Mindaddig, amíg erre nem kerül sor, a szkennelt formátumban elérhető szolgáltatási program nem elegendő a komplexitási igazolás kiállításához, így a képzést sem kezdheti el a felnőttképző.

Mikortól számítjuk a fejlesztési időszakot?

A fejlesztési időszak kezdete a legelső felmérés dátuma, melyet jelölni kell az egyéni fejlesztési tervben. A 311/2021. (VI.7.) Korm. rendelet 6. § (7) szerint a fejlesztési tervben meghatározott fejlesztési időszak időtartama legalább hat hónap. 

Ha a szolgáltatási program nem érkezik be a jogszabály által meghatározott határidőre a Főosztályhoz, mi az eljárás?

A felnőttképző ebben az esetben nem tesz eleget a 311/2021. (VI.7.) Korm. rendelet szolgáltatási program benyújtására vonatkozó előírásának. A felnőttképző nem kezdheti el a képzést a tervezett időpontban, így ennek megfelelően kénytelen lesz változtatni a képzés kezdeti dátumán. Emiatt új képzéskezdési időponttal módosított szolgáltatási programot szükséges benyújtania. 

Mit jelent a szolgáltatási programban a „Képzés, fejlesztés céljai”-nak részletes ismertetése?

A szolgáltatási programra vonatkozó útmutatóban meghatározottak alapján szükséges rögzíteni. Fontos, hogy a képzés „felzárkózási jellegét” mutassa be a képző, azaz, hogy a képzés milyen módon kívánja elérni a résztvevők foglalkoztatását – akár rövid (a képzést követően), akár hosszabb távon (egy ráépülő, további képzéssel). 

A képző intézmények honnan tájékozódnak majd a mobilitási mentorok elérhetőségeiről?

A TEF a felnőttképzők számára a mobilitási mentorok elérhetőségét a következők szerint biztosítja: a TEF munkatársainak közvetítésével vagy a mentorok zártrendszerű, országos online adatbázisához való hozzáféréssel. 

Szükséges-e a  komplex felzárkózási képzésekről szóló 311/2021. (VI.7.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében található képzés alatti és képzést követő időszakban minden résztvevő számára biztosítani az előírt szolgáltatásokat a megadott intenzitással és formában?

A 311/2021. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete felsorolja a képzés alatt és a képzést követően biztosítandó szolgáltatások körét, céljait, intenzitását és formáját, melyeket a képzésben résztvevők számára legalább heti egy alkalommal összesen legalább heti egy órás fejlesztés során szükséges biztosítani a képzésen kívül egyéni vagy csoportos és egyéni formában.

 

 

Ki írhatja alá a papír alapon beküldött szolgáltatási programot?

A papír alapon beküldött szolgáltatási programot a felzárkózási képzést folytató szervezet képviseletére jogosult személy írhatja alá.

 

Vállalhat-e a képző a jogszabályban meghatározott kötelező szolgáltatásokon kívül más szolgáltatásokat is?

Amennyiben a mobilitási mentor olyan, a képzésben résztvevő személy társadalmi felzárkózását, munkaerő-piaci elhelyezkedését akadályozó tényezőt, hiányosságot, problémát vagy körülményt mér fel, melynek kapcsán a problémamegoldás eszköze a kormányrendelet szerint kötelezően biztosítandó szolgáltatásokon kívüli szolgáltatás, abban az esetben a felzárkózás eredményességének növelése érdekében mindenképpen javasolt ezen szolgáltatások biztosítása. A kötelezőkön kívül vállalt szolgáltatásokat rögzíteni kell az egyéni fejlesztési tervben és a szolgáltatási programban, valamint annak megvalósulását a szolgáltatási naplóban.

 

Meddig tart a jóváhagyási folyamat?

A jóváhagyási folyamat a szolgáltatási program jóváhagyása iránti kérelem benyújtásától annak elfogadásáig, azaz a komplexitási igazolás kiállításáig és felnőttképzővel történő közléséig tart.

 

Mikor kell módosítani a Szolgáltatási Programot?

A kiállított komplexitási igazolás mellékleteként véglegesített szolgáltatási program a TEF jóváhagyása alapján módosítható. A jóváhagyott Szolgáltatási Programban történő mindennemű változást módosítás iránti kérelem benyújtásával szükséges jelezni. Fontos, hogy a módosítás iránti kérelmek elbírálásakor a TEF új komplexitási igazolást nem állít ki, kizárólag a módosítás iránti kérelemben benyújtott módosított Szolgáltatási Programot hagyja jóvá.

Személyesen be lehet-e nyújtani a Szolgáltatási Programot papír alapon, hogy a benyújtási és az elbírálási idő rövidüljön?

Amennyiben az online informatikai rendszer valamilyen műszaki okból nem érhető el, úgy a Szolgáltatási Program személyesen történő átadásával is benyújtható, ezzel rövidül a benyújtási idő, viszont az elbírálási idő nem.

 

Igény esetén kérhető-e személyes konzultáció a Szolgáltatási Program elkészítésével kapcsolatban?

A Felzárkózási Képzések Főosztálya munkatársai elsősorban a komplexkepzes@tef.gov.hu elektronikus levelezési címen nyújtanak segítséget a felmerülő kérdések megválaszolásában. Amennyiben indokolt, a megadott elérhetőségen lehetőség van személyes konzultáció egyeztetésére is előzetes bejelentkezés esetén.

 

Több mobilitási mentort is foglalkoztathat a képző egy csoportnál?

Igen, sőt, minél több mentort alkalmaz egy felnőttképző, annál hatékonyabb a személyes segítés, hiszen lényegesen nagyobb „figyelem és idő” jut a képzésben résztvevőkre. A képzési célok is könnyebben elérhetők, ezért kifejezetten ajánlott több mentor megbízása. Ráadásul előfordulhat a képzés alatt betegség, szabadság, ahol helyettesíteni szükséges a mentort, vagy a képző lehetőségeihez mérten dönthet úgy, hogy különböző típusú szolgáltatásokat más-más mentor végezzen.

 

Szükséges-e a helyszíni ellenőrzésnél jelen lennie a mobilitási mentornak is?

Az ellenőrzés során a képző intézmény aláírásra jogosult képviselője mellett javasolt a mobilitási mentor személyes jelenléte is, aki a személyes információkat tartalmazó egyéni fejlesztési dokumentumok ellenőrzéséhez nyújthat hatékony segítséget.

 

A képzőintézmény hogyan értesül az ellenőrzés várható időpontjáról?

Minden esetben előzetes kapcsolatfelvétel történik a képzés szervezőjével, ezt követően legalább 5 munkanappal az ellenőrzés időpontját megelőzően értesítő levél kerül kiküldésre.

 

Milyen dokumentumokat szükséges bemutatni az ellenőrzés során?

Az ellenőrzésen rendelkezésre kell bocsátania a Szolgáltatási Programban megjelölt igazoló és a komplex felzárkózási képzésről szóló jogszabályi kötelezettségnek eleget tevő dokumentumokat.

Eseménynaptár

2023. Szeptember
HKSzCsPSzV
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Társoldalak

Betűméret állítása
Kontrasztos mód