Közérdekű adatok

írta okt 3, 2022

1.1 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

I/1. Letöltése
2022.09.16

1.2 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

I/2. Letöltése

Szervezeti ábra letöltése
2022.09.16.

1.3 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége.

I/3. letöltése
2022.09.16.

1.4 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége

I/4. letöltése
2022.09.16.

1.5 Közzétételi egység tárgya
Dátum

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vonatkozásában nem értelmezhető.
2022.09.16.

1.6 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

1.7 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke.

I/7. letöltése
2022.09.16.

1.8 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

1.9 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

1.10 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

1.11 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai.

TEF I/11. letöltése
2022.09.16.

2.1 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szöveg.

II/1. letöltése

TEF SZMSZ letöltése

TEF Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat letöltése
2022.09.16.

2.2 Közzétételi egység tárgya
Dátum

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.

II/2. letöltése

Introduction
2022.09.16.

2.3 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vonatkozásában nem értelmezhető.
2022.09.16.

2.4 Közzétételi egység tárgya
Dátum

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vonatkozásában nem értelmezhető.
2022.09.16.

2.5 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vonatkozásában nem értelmezhető.
2022.09.16.

2.6 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

II/6. letöltése
2022.09.16.

2.7 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

2.8 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vonatkozásában nem értelmezhető.
2022.09.16.

2.9 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság vonatkozásában nem értelmezhető.
2022.09.16.

2.10 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

https://tef.gov.hu/
2022.09.16.

2.11 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

II.11 letöltése
2022.09.16.

2.12 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

2.13 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

II/13. letöltése
2022.09.16.

2.14 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

2.15 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

TEF II/15. letöltése
2022.09.16.

2.16 Közzétételi egység tárgya
Dátum

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

2.17 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

2.18 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista.
2022.09.16.

2.19 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

2.20 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

2.21 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

2.22 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

2.23 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

2.24 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

2.25 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

3.2 Közzétételi egység tárgya
Dátum

III/2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Létszámra és személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok letöltése 2023. IV. negyedév

Létszámra és személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok letöltése 2024. I. negyedév
2022.09.16.

3.3 Közzétételi egység tárgya
Dátum

III/3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Döntési lista – Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és költségvetési támogatására

Döntési lista – Biztos Kezdet Gyerekház befogadása és költségvetési támogatása

Döntési lista – Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése
2022.09.16.

3.4 Közzétételi egység tárgya
Dátum

III/4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések (Üvegzseb).

Üvegzseb 2019 letöltése

Üvegzseb 2020 letöltése

Üvegzseb 2021 letöltése

Üvegzseb 2022 letöltése

Üvegzseb 2023 letöltése

Üvegzseb 2024 letöltése
2022.09.16.

3.5 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

3.6 Közzétételi egység tárgya
Dátum

III/6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságnál nem keletkezett ebben a közzétételi egységben adat.
2022.09.16.

3.7 Közzétételi egység tárgya
Dátum

III/7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

Támogatási Szerződés 8. számú módosítása

Támogatási Szerződés 9. számú módosítása

Támogatási Szerződés 10. számú módosítása

Támogatási Szerződés 11. számú módosítása

Támogatási Szerződés 12. számú módosítása

Támogatási Szerződés 13. számú módosítása

Támogatási Szerződés 14. számú módosítása

EFOP-1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

EFOP-1.6.1-VEKOP-16-00001 Felzárkózási együttműködések támogatása

Támogatási szerződés

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

Támogatási Szerződés 7. számú módosítása

EFOP-3.7.1-17-2017-00001 Aktívan a tudásért

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

TEF Projektek zip letöltése

VEKOP-7.1.1-16-2017-00001 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

Támogatási Szerződés 2. számú módosítása

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

2022.09.16.

4.1 Közzétételi egység tárgya
Dátum
A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzata
TEF SZMSZ letöltése
2022.09.16.

5.1 Közzétételi egység tárgya
Dátum

Daróczi János önéletrajza

Önéletrajz letöltése
2022.09.16.

5.2 Közzétételi egység tárgya
Dátum

dr. Kovács Edit önéletrajza

Önéletrajz letöltése
2022.09.16.

5.3 Közzétételi egység tárgya
Dátum

Novák Nóra önéletrajza

Önéletrajz letöltése
2022.09.16.

6.1 Közzétételi egység tárgya
Dátum

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista


2022.09.16.

6.2 Közzétételi egység tárgya
Dátum

Másolatkészítési szabályzat

szabályzat letöltése
2022.05.16.

6.3 Közzétételi egység tárgya
Dátum

Elektronikus másolatkészítésre jogosultak jegyzéke

jegyzék letöltése
2022.05.22.

Eseménynaptár

2024. Június
HKSzCsPSzV
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Társoldalak

Jogi tanácsadás

Minden hétfői munkanapon: 8.00 órától 10.00 óráig
 
Telefonszám: 06/1-896-9512