Közérdekű adatok

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I/1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
TEF I/1. letöltése

I/2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
TEF I/2. letöltése

Szervezeti ábra letöltése

I/3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
TEF I/3. letöltése

I/4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége
TEF I/4. letöltése

I/5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
TEF I/5. letöltése

I/6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
TEF I/6. letöltése

I/7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
TEF I/7. letöltése

I/8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
TEF I/8. letöltése

I/9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
TEF I/9. letöltése

I/10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
TEF I/10. letöltése

I/11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
TEF I/11. letöltése

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II/1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
TEF II/1. letöltése
TEF SZMSZ letöltése
TEF Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat letöltése

II/2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
https://tef.gov.hu/foigazgatosag
Introduction

II/3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
TEF II/3. letöltése

II/4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja, ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
TEF II/4. letöltése

II/5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
TEF II/5. letöltése

II/6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
TEF II/6. letöltése

II/7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
TEF II/7. letöltése

II/8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
TEF II/8. letöltése

II/9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal
TEF II/9. letöltése

II/10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
https://tef.gov.hu/

II/11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

II/12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
TEF II/12. letöltése

II/13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve
TEF II/13. letöltése

II/14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
TEF II/14. letöltése

II/15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
TEF II/15. letöltése

II/16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
TEF II/16. letöltése

II/17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
TEF II/17. letöltése

II/18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
2022. évi munkaterv letöltése

II/19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
TEF II/19. letöltése

II/20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
TEF II/20. letöltése

II/21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
TEF II/21. letöltése

II/22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
TEF II/22. letöltése

II/23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
TEF II/23. letöltése

II/24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
TEF II/24. letöltése

II/25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
TEF II/25. letöltése

III. Gazdálkodási adatok

III/1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
TEF 2019. évi elemi költségvetés letöltése
TEF 2019. évi éves költségvetési beszámoló letöltése
TEF 2020. évi elemi költségvetés letöltése
TEF 2020. évi éves költségvetési beszámoló letöltése
TEF 2021. évi elemi költségvetés letöltése
TEF 2021. évi éves költségvetési beszámoló letöltése
TEF 2022. évi elemi költségvetés letöltése

III/2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
TEF Létszámra és személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok letöltése 2020. IV. negyedév

TEF Létszámra és személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok letöltése 2022. I. negyedév
TEF Létszámra és személyi juttatásra vonatkozó összesített adatok letöltése 2022. II. negyedév

III/3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
Döntési lista – Tanoda szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és költségvetési támogatására
Döntési lista – Biztos Kezdet Gyerekház befogadása és költségvetési támogatása
Döntési lista – Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése

III/4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések (Üvegzseb)
TEF Üvegzseb 2019 letöltése
TEF Üvegzseb 2020 letöltése
TEF Üvegzseb 2021 letöltése
TEF Üvegzseb 2022 letöltése

III/5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok
TEF III/5. letöltése

III/6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
TEF III/6. letöltése

III/7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás
Támogatási Szerződés
Támogatási Szerződés 1. számú módosítása
Támogatási Szerződés 2. számú módosítása
Támogatási Szerződés 8. számú módosítása
Támogatási Szerződés 9. számú módosítása
Támogatási Szerződés 10. számú módosítása
Támogatási Szerződés 11. számú módosítása
Támogatási Szerződés 12. számú módosítása
Támogatási Szerződés 13. számú módosítása
Támogatási Szerződés 14. számú módosítása

EFOP-1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése
Támogatási Szerződés
Támogatási Szerződés 1. számú módosítása
Támogatási Szerződés 2. számú módosítása
Támogatási Szerződés 3. számú módosítása
Támogatási Szerződés 4. számú módosítása
Támogatási Szerződés 5. számú módosítása

EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása
Támogatási Szerződés
Támogatási Szerződés 1. számú módosítása
Támogatási Szerződés 2. számú módosítása
Támogatási Szerződés 3. számú módosítása
Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

EFOP-1.6.1-VEKOP-16-00001 Felzárkózási együttműködések támogatása
Támogatási szerződés
Támogatási Szerződés 1. számú módosítása
Támogatási Szerződés 2. számú módosítása
Támogatási Szerződés 3. számú módosítása
Támogatási Szerződés 4. számú módosítása
Támogatási Szerződés 5. számú módosítása
Támogatási Szerződés 7. számú módosítása

EFOP-3.7.1-17-2017-00001 Aktívan a tudásért
Támogatási Szerződés
Támogatási Szerződés 1. számú módosítása
Támogatási Szerződés 2. számú módosítása
Támogatási Szerződés 3. számú módosítása
Támogatási Szerződés 4. számú módosítása

TEF Projektek zip letöltése

VEKOP-7.1.1-16-2017-00001 Nő az esély – képzés és foglalkoztatás
Támogatási Szerződés
Támogatási Szerződés 1. számú módosítása
Támogatási Szerződés 2. számú módosítása
Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

III/8. Közbeszerzési információk
TEF közbeszerzési terv 2020 letöltése
TEF közbeszerzési terv 2021 letöltése
TEF közbeszerzési terv 2022 letöltése

Eseménynaptár

2024. Március
HKSzCsPSzV
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Társoldalak

Jogi tanácsadás

Minden hétfői munkanapon: 8.00 órától 10.00 óráig
 
Telefonszám: 06/1-896-9512